ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Slovníček

27. června 2007 v 9:54 |  Nemoci
SLOVNÍČEK DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
Abstrakce - schopnost oddělit podstatné od vedlejšího a myslet na symbolické úrovni.
Abulie - úbytek, útlum, nedostatek vůle.
Afektivní porucha - porucha nálady.
Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie nebo bez nich - krátkodobé psychotické onemocnění (epizoda onemocnění odeznívá do 1 měsíce, má akutní začátek a velkou měnivost příznaků).
Ambivalence - neschopnost se rozhodnout, současná existence dvou názorů na tutéž věc, jeden ze schizofrenních příznaků.
Anhedonie - neschopnost dosáhnout pocitu uspokojení a radosti.
Anticholinergikum - lék, který působí proti extrapyramidovým nežádoucím účinkům (třes, ztuhlost, neklid s nucením k přešlapování atd.) neuroleptik (např. benzatropin - Apo-Benztropin, biperiden - Akineton).
Anticholinergní účinky - nežádoucí účinek léčby některými antipsychotiky, projevující se suchem v ústech, zácpou, zrychlenou srdeční frekvencí a přechodným snížením možnosti zaostřit zrak.
Antidepresiva - léky používané k léčbě poklesu nálady - deprese (amitriptylin - Amitriptylin, dosulepin - Prothiaden, moclobemid - Aurorix, fluoxetin - Deprex, citalopram - Seropram, sertralin - Zoloft, venlafaxin - Efectin atd.).
Antipsychotická krizová intervence - způsob udržovací léčby charakterizovaný postupným vysazením antipsychotik a jejich nasazením pouze v případě nového vzplanutí psychotických příznaků. V současné době to není doporučovaný způsob udržovací léčby.
Antipsychotická včasná intervence - způsob udržovací léčby charakterizovaný postupným vysazením antipsychotik a jejich nasazením v případě objevení se tzv. prodromálních příznaků psychózy. V současné době to není doporučovaný způsob udržovací léčby.
Antipsychotikum (starší název neuroleptikum) - lék působící proti psychotickým příznakům. Často je používán i v nepsychiatrických oborech - např. v gynekologii - proti zvracení.
Anxiolytika - léky snižující úzkost (alprazolam - Neurol, Xanax, clonazepam - Rivotril, bromazepam - Lexaurin aj.)
Atypické antipsychotikum - antipsychotikum nové třídy, charakterizované dobrou účinností na pozitivní i negativní příznaky psychotického onemocnění s malým počtem nežádoucích účinků (clozapin - Leponex, ziprasidon - Zeldox, risperidon - Risperdal, Rispen, olanzapin - Zyprexa, quetiapin - Seroquel, amisulprid - Solian, sertindol - Serdolect, sulpirid - Dogmatil, tiaprid - Tiapridal, aripiprazol - Abilify).
Autismus - projev "stažení se do sebe", snížení kontaktu nemocného s jeho okolím, sociální izolace. Jedinec je pohroužen do svého života, do svých představ, které jsou pro něj důležitější než realita. Chybí emoční kontakt s prostředím, oblast zájmů nemocného se postupně zužuje.
Biologická psychiatrie - psychiatrická škola zdůrazňující biologické (fyzikální, chemické, neurologické, infekční aj.) příčiny psychických onemocněních, z nichž pak odvozuje metody léčby - farmakoterapii a jiné biologické léčebné metody.
Bipolární afektivní porucha - psychické onemocnění charakterizované střídáním období poklesu nálady - deprese (nespavost, smutek, ztráta zájmů, ztráta výkonnosti, úvahy o smrti) s obdobími zvýšené nálady - mánie (nespavost, zvýšená aktivita, nerozumné nákupy, pohlavní nezdrženlivost, nesoustředivost, nadnesené sebehodnocení vlastní osoby atd.). Mimo tyto tzv. fáze pacient nemá žádné obtíže. Bleuler, Eugen - německý psychiatr, který rozdělil onemocnění schizofrenií na jednotlivé podtypy.
Bludy - nemocný, který trpí bludy, věří něčemu, co nedává smysl ostatním kolem. Charakteristický je mylný obsah, nesprávný úsudek a chorobné přesvědčení, které nelze rozumovými argumenty vyvrátit. Typickými bludy jsou pocity pronásledování, špehování, zvláštní síly, schopnosti spasit atd.
Demence - úbytek intelektových schopností a paměti, které již byly vytvořeny.
Depotní antipsychotika - injekční forma antipsychotik, kde účinná látka je vázána na olejový nosič, z něhož se pomalu uvolňuje. Po aplikaci jsou účinná až pět týdnů (flufenazin - Moditen, oxyprotepin - Meclopin, flupenthixol - Fluanxol, zuclopenthixol - Cisordinol depot, risperidon - Consta).
Deprese - duševní stav s dlouhodobě pokleslou náladou a dalšími doprovodnými příznaky, jako je úzkost, pocity bezmoci a bezcennosti, s ochromením vůle, celkovým zpomalením, poruchami spánku, ztrátou zájmu a event. myšlenkami na sebevraždu.
Deprese s psychotickými příznaky - nejzávažnější forma depresivního onemocnění, charakterizovaná výskytem halucinací a bludů.
Dezorganizované chování - nemocní trpící psychózou se mohou pohybovat velmi pomalu, opakovat různá gesta, výrazy, pohyby.
Dezorganizované myšlení a řeč - nesouvislosti, nepochopitelnosti v myšlení a řeči.
Doba nástupu účinku - doba od zahájení léčby k objevení se prvních prokazatelných účinků léčby.
Dopamin - jeden z neurotransmiterů, který sehrává centrální roli při vzniku psychotického onemocnění.
Dvojitě slepá studie - léková či jiná studie porovnávající účinnost dvou látek, či dvou léčebných postupů, kdy pacient ani hodnotitel (lékař) nevědí, jaká látka je komu podávána.
Extrapyramidové příznaky (EPS, parkinsonoid) - nežádoucí účinek léčby antipsychotiky, většinou závislý na dávce a dobře ovlivnitelný jinými léky. Projevuje se pocitem ztuhlosti, třesem, sníženou pohyblivostí, v některých případech křečemi některých svalových skupin.
Genetika - nauka o dědičnosti.
Halucinace - nemocný slyší, vidí, čichá, chutná, cítí něco, co neexistuje. Nejčastější jsou sluchové halucinace ve formě hlasů, které komentují jednání nemocného, hovoří o něm, či mu nadávají nebo poroučejí.
Hebefrenní schizofrenie - forma schizofrenie, pro kterou je charakteristická porucha chování (klackovitost), bizarnosti v chování, nepředvídatelnost chování, nesouvislosti v projevu a myšlení.
Hlasy - nemocnými často užívaný termín pro sluchové halucinace.
Hypnotika - léky k navození spánku (midazolam - Dormicum, zolpidem - Stilnox, zopiclon - Imovane aj.)
Iluze - jedna z poruch vnímání, zkreslení vjemu. Na rozdíl od halucinace zde existuje reálný podnět, který působí na čidla, ale je zkresleně vnímán.
Impulsivita - jednání bez rozmyslu. Okamžitá realizace chorobného nápadu, často nevědomá.
Incizivní antipsychotika - klasická antipsychotika, jejichž účinek není doprovázen útlumem (haloperidol - Haldol, Haloperidol aj.).
Katatonní schizofrenie - forma schizofrenie, pro kterou jsou charakteristické poruchy tzv. psychomotoriky - buď ve smyslu zvýšení, tj. excitovanosti a výskytu bezcílných a neúčelných pohybů, anebo naopak ve smyslu snížení, tzv. katatonní stupor (pacient nemluví, setrvává v poloze, do které je nastaven atd).
Kognitivní deficit - narušení zpracování nových informací, paměti, koncentrace, pozornosti, plánování, řešení úkolů, řečových schopností apod.
Kraepelin, Emil - německý psychiatr, který koncem 19. století definoval klinický obraz schizofrenie a odlišil ho od bipolární poruchy.
komentáře 030.07.2006 07:10 - slovnicek termínů - trvalý odkaz

..

Léčba nízkými dávkami antipsychotik - způsob udržovací léčby psychotických onemocnění charakterizovaný podáváním nízkých dávek antipsychotik. Je zatížen vyšší mírou relapsu příznaků.
Negativní příznaky schizofrenního onemocnění - popisují oslabení nebo ztrátu některých funkcí psychiky. Ačkoli jsou ve svých projevech méně dramatické než příznaky pozitivní, ovlivňují výrazně životní aktivitu, styl a "fungování" nemocného. Mohou být také příčinou rodinné neshody. Nemocný je považován za líného, nesnažícího se, nespolupracujícího. K negativním příznakům řadíme oploštělý afekt, sociální stažení, obtíže v abstraktním myšlení, ztrátu spontaneity, stereotypní myšlení, abulii, ztrátu zájmu o sociální kontakty a anhedonii - viz samostaně.
Neuroleptický maligní syndrom - potenciálně smrtící komplikace léčby antipsychotiky spojená se ztuhlostí, poruchou vědomí a vysokými horečkami. Její výskyt u atypických antipsychotik je minimální.
Neuron - nervová buňka, základní stavební součást mozku.
Neurotransmiter - chemická látka vylučovaná nervovou buňkou a nesoucí signál ze zakončení jedné nervové buňky na druhou, kde působí v místě zvaném receptor. Při poruše množství nebo dostupnosti některého z nich se pravděpodobně objevují psychotické příznaky.
Nežádoucí účinky antipsychotik - účinky, které nejsou léčebné, způsobují nepříjemné prožitky nemocným. Jsou důsledkem působení léků v celém mozku, tedy nejen v oblastech, které chceme ovlivnit k potlačení příznaků nemoci. Většina nežádoucích účinků je přechodná a dobře ovlivnitelná.
Náhled - schopnost diferencovat mezi realitou a stavem nemoci, či uznání přítomnosti nemoci, jež umožňuje aktivně se podílet na její léčbě.
Obtíže v abstraktním myšlení - nemocný dokáže myslet pouze v konkrétních termínech. Činí mu obtíž dostat se za detail, uchopit problém v celé jeho šíři.
Odpověď na léčbu - snížení výskytu či závažnosti příznaků poruchy o 50 % a více. Stav odpovědi na léčbu neznamená nutně, že je pacient zcela bez příznaků, tj. že dosáhl remise.
Oploštělý afekt - stav, ve kterém nemocný vyjadřuje méně emocí, málo se směje, málo pláče, není schopen radosti. Je jako krajina, která nemá hory ani údolí; není smutný ani veselý, působí dojmem prázdnoty.
Paranoidita - vztahovačnost, falešný pocit, že události mají nějaký vztah k nemocnému, že činnost ostatních je vedena za účelem mne poškodit, ublížit mi.
Paranoidní schizofrenie - forma schizofrenie, pro kterou je typický výskyt halucinací a bludů. Bludy bývají obvykle persekuční a halucinace sluchové.
Placebo - tableta či kapsle s neaktivní látkou, podávané v rámci lékových studií k zjištění účinností nové, zkoumané látky v porovnání s látkou neaktivní.
Placebo reakce - reakce na léčbu, která není způsobena farmakologickým účinkem léků, ale vlivy psychologickými (sugesce, důvěra v léčbu, pozitivní očekávání od léčby). Většinou se objevuje velmi rychle, ale není stabilní (krátkodobá zlepšení bezprostředně po zahájení léčby).
Porucha kontaktu s okolím - nemocný se vyhýbá očnímu kontaktu, při rozhovoru vypadá znuděně, nepřítomně, bez vřelosti.
Porucha s bludy - psychotické onemocnění charakterizované výskytem jednoho či více bludů, při kterém nejsou přítomny poruchy vnímání - dříve označováno jako paranoia.
Pozitivní příznaky schizofrenního onemocnění - vyjadřují přebývání, nadměrnost či zkreslenost psychických funkcí. Často bývají jejich projevy velmi dramatické. Mohou výrazně ovlivňovat chování nemocného. Patří k nim halucinace, bludy, formální poruchy myšlení, dezorganizované chování, dezorganizované myšlení - viz samostatně.
Prodromální (varovné) příznaky - příznaky varující před možností nového výskytu psychotických příznaků (nespavost, deprese úzkost bez příčiny, časté rozlady, neobvyklosti v chování, ztráta zájmů atd.).
Psychiatr - lékař specializovaný na léčbu psychických onemocnění. Může používat léčbu prostředky jak biologickými, tak nebiologickými.
Psychiatrie - medicínský obor zabývající se diagnostikou, léčbou a rehabilitací duševních onemocnění.
Psycholog - v našich podmínkách absolvent filosofické fakulty, obor psychologie. Zabývá se léčbou psychických onemocnění nebiologickými metodami, tj. psychoterapií, resocializací, rehabilitací. Má nezastupitelnou úlohu v diagnostice psychických obtíží. Pracuje samostatně či v týmu s psychiatrem a jinými profesionály oboru péče o duševní zdraví.
Psychoterapie - metoda léčby psychických obtíží založená na působení nebiologických léčebných prostředků (slovo, pohyb, vztah).
Psychóza - onemocnění charakterizované závažnou poruchou procesů vnímání a poznávání (např. halucinacemi a bludy), neschopností odlišit realitu od fantazie, poškozeným posuzováním reality a poruchou chování. Psychózy mohou probíhat akutně či chronicky. Objevují se v každém věku. Vyvolávající příčiny mohou být různé.
Receptor neuronu - bílkovina zabudovaná ve stěně nervové buňky, která je schopná přenášet zevní signál do jejího nitra, a tím měnit její funkci. Při změně fungování některých receptorů či signálu pravděpodobně vzniká psychóza.
Relaps - nové vzplanutí psychotických příznaků.
Remise - období bez příznaků choroby.
Schizoafektivní porucha - psychotické onemocnění charakterizované výskytem příznaků schizofrenie i bipolární afektivní poruchy.
Schizofrenie - skupina psychóz definována jako jednotné onemocnění německými psychiatry Kraepelinem a Bleulerem. Nejzávažnějšími symptomy jsou halucinace, bludy, porucha citového prožívání ve smyslu oploštělosti, nesouvislost v myšlení, stažení se do vlastního světa a ztráta zájmu o vnější svět. Existují různé varianty průběhu onemocnění, z nichž nejčastější je charakterizována opětovnými vzplanutími akutních obtíží a postupným uzavíráním se do vlastního světa a ztrátou zájmu o okolí a svojí úlohu v něm. Dělí se na formu paranoidní, katatonní, hebefrenní a simplexní.
Schizofreniformní porucha - akutně probíhající onemocnění, které má příznaky schizofrenie, končí však do jednoho měsíce.
Serotonin - jeden z neurotransmiterů, který sehrává centrální roli při vzniku psychotického onemocnění.
Simplexní schizofrenie - forma schizofrenie, u které se nevyskytují halucinace a bludy. Od počátku dominují tzv. negativní příznaky. Charakteristickým rysem onemocnění jsou postupně, plíživě se rozvíjející ochuzení zájmů, selhávání v běžných sociálních situacích a sociální izolace.
Sociální pracovník - pracovník specializovaný na pomoc pacientovi v řešení sociálních otázek (pracovní neschopnost, bydlení atd.). Většinou je členem týmu, který se zabývá léčbou duševního onemocnění.
Sociální stažení - nemocný je nekomunikativní, izolovaný. Má málo zájmů a kontaktů s okolím.
Stereotypní myšlení - neustálé návraty ke stejným tématům. Pacient věří věcem, které nemají důvod. Opakující se myšlenky se neustále vracejí, vtírají a narušují myšlení pacienta.
Suicidium - sebevražda, úmyslné a dobrovolné ukončení života.
Tardivní dyskineze - neurologický soubor příznaků objevující se obvykle po dlouhodobé léčbě neuroleptiky. Projevuje se mimovolními, pomalými a nepravidelnými pohyby jazyka, rtů, končetin a trupu.
Tlumivá antipsychotika - klasická antipsychotika, která mimo svého účinku antipsychotického mají i účinek tlumivý (levomepromazin - Tisercin, chlorprothixen - Chlorprothixen, chlorpromazin - Plegomazin aj.).
Udržovací (profylaktická léčba) - léčba, která následuje po zvládnutí akutních obtíží. Má za cíl snížit na nejnižší možnou míru možnost relapsu psychotických obtíží. Doporučená délka léčby po 1. psychotické epizodě je 1-2 roky, po opakovaných epizodách 5 let.
Ztráta spontaneity - lhostejnost v řeči a chování.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 mamaeka mamaeka | E-mail | Web | 3. března 2017 v 21:19 | Reagovat

Mempunyai kebun sendiri di belakang rumah adalah sebuah pilihan terbaik untuk bisa makan sayuran fresh, bayangkan jika di belakang rumah anda ada banyak sayuran, anda tidak perlu pergi ke mal, atau ke toko untuk membeli sayuran. anda cukup pergi ke belakang rumah dan memilih sayuran mana yang akan menjadi makan malam anda, hal ini akan lebih menyenangkan dan pastinya lebih menyehatkanUntuk membuat kebun sayur sendiri, anda  tidak perlu memiliki keahlian yang tinggi, anda cukup mencari sedikit informasi di internet tentang tips – tips atau cara memulai berkebun.  Atau anda bisa mencari beberapa buku berkebun yang banyak tersedia di pasaran. Di sini saya akan memberikan tips untuk membuat kebun sayur sendiri di belakang rumah,1. Langkah awal untuk memulai berkebun adalah, anda harus membeli beberapa benih sayuran, biasanya harga benih sangat lah murah, coba lah membeli beberapa atau banyak (lebih baik) <a href="http://mamaeka.com/tips-untuk-membuat-kebun-sayur-sendiri/">Tips Untuk Membuat Kebun Sayur Sendiri </a>

2 Kennethoxink Kennethoxink | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 18:31 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://albuterolcheapdelivery.us.com/>generic albuterol inhaler</a>

3 AaronBEepe AaronBEepe | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 18:31 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://amoxilcheap.us.com/>buy amoxil</a>

4 Kennethoxink Kennethoxink | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 16:18 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://ampicillincheap.us.com/>ampicillin online</a>

5 AaronBEepe AaronBEepe | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 13:41 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>buy wellbutrin</a>

6 Kennethoxink Kennethoxink | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 21:47 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>LISINOPRIL</a>

7 Brettsag Brettsag | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 3:23 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://buyerythromycin.us.org/>erythromycin 250</a>

8 Kennethoxink Kennethoxink | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 14:32 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://albuterolcheapdelivery.us.com/>how much is albuterol</a>

9 Kennethoxink Kennethoxink | E-mail | Web | 5. září 2018 v 6:33 | Reagovat

wh0cd1778339 <a href=http://amoxilcheap.us.com/>amoxil 250mg</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama