ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

ISCHENICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ

26. června 2007 v 11:30 |  Nemoci

Rozdělení: 1. Angina pectoris
2. Infarkt myokardu

1. ANGINA PECTORIS

Angina pectoris se dá diagnostikovat na EKG podle nálezu známek koronární nedostatečnosti.
EKG známky koronární nedostatečnosti se dají registrovat při záchvatu anginy pectoris a zejména
jsou patrné při provedení námahových testů (bicyklová ergometrie, curantylový test, jícnová
stimulace apod.). V době mimo záchvat je EKG křivka u nemocných s anginou pectoris často
zcela normální a pro diagnózu AP svědčí anamnéza a pozitivní nález koronární nedostatečnosti
při zátěžových testech.

Známky koronární nedostatečnosti:

Horizontální deprese ST (popř. descendentní)
-trvající déle než 0,08 s
-hlubší než 1 mm a více v končetinových svodech
1 mm a více v hrudních svodech

Upozornění: QRS komplex a T vlna jsou většinou normální.

Prinzmetalova varianta anginy pectoris

Během záchvatu AP se neregistrují horizontální deprese ST, ale naopak elevace ST. EKG obraz
připomíná obraz IM. Na rozdíl od IM jsou změny jen přechodné a mizí obyčejně s koncem záchvatu.
Záchvaty přicházejí zpravidla v klidu, většinou v časných ranních hodinách.

2. INFARKT MYOKARDU

Na EKG se projeví jednotlivá poškození myokardu různými změnami:

a) nekróza - nejtěžší stupeň poškození myokardu při srdečním infarktu, hojí se jizvou. Jak
nekróza, tak jizva je elektricky němá a má za následek vznik patologických kmitů Q.

b) zóna poškození - je to zóna kolem nekrózy a na EKG se projevuje změnami ST úseku, a to:
elevace ST - při postižení subepikardu
deprese ST - při postiženi subendokardu

Elevace ST je v oblasti nad IM, v protilehlých svodech je zrcadlový obraz, tzn. deprese ST (např.
u diafragmatického IM s elevacemi ST II, III, aVF jsou zrcadlové deprese ST 1, aVL, popř. V1-V3).

Poznámka: Je dobré si pamatovat, že postižení subepikardu vyvolá na EKG elevace ST a při
perikarditidě je třeba proto též hledat elevace ST. Naopak při subendokardiální ischémii (např.
netransmurální IM, záchvat AP, její vyvolání při bicyklové ergometrii) vznikají deprese ST.

c) zóna ischémie - projeví se jen změnami repolarizace. Tedy v oblasti víny T na EKG, a to
nálezem: terminální negativita T vlny (+ -T), symetrické hluboké koronární T.

Rozdělení IM: a) podle velikosti b) podle stadia c) podle lokalizace
- transmurální - akutní - přední stěny
- netransmurální - subakutní - anteroseptální
- laboratorní - chronické - anterolaterální
- vysoký laterální
- diafragmatický
- zadní
- cirkulární
- pravé komory

TRANSMURÁLNÍ IM (Q-infarkt)

Je charakterizován na EKG vývojem patologického Q-kmitu. Patologickoanatomicky postihuje
celou stěnu (endokard, myokard i perikard). Patologický Q-kmit odpovídá nekróze myokardu
nebo již vytvořené jizvě. Q-kmit provází akutní, subakutní i chronické stadium transmurálního IM.

a) Akutní transmurální IM - mimo patologický Q-kmit je typickou změnou Pardeeho vlna (vysoká
elevace ST úseku, která přímo přechází do vlny T). V prvních minutách, event. i hodinách IM
může Pardeeho vlnu předcházet vysoká špičatá pozitivní vlna T.

b) Subakutní transmurální IM - oproti nálezu při akutní ischémii jsou zrněny na úseku ST a vlně T.
Q-kmit zůstává.
-úsek ST se začíná vracet k izoelektrické linii (postupně mizí elevace ST)
-T vlna: s vymizením (či zmenšením) elevace ST dochází ke vzniku terminální negativity T vlny,
která přechází až v symetricky negativní, tzv. koronární T

c) Stav po IM (chronické stadium) - často jedinou známkou stavu po IM je perzistence Q-kmitu.
Oproti subakutnímu IM dochází opět ke změnám na úseku ST a na vlně T:

úsek ST
-může být normální, tzn. izoelektrický nebo
-přetrvává elevace ST jako známka aneurysmatu

vlnaT
-její negativita ustupuje a výsledkem na EKG je nález jen ploše negativní vlny T, plochého T
nebo může být T vlna pozitivní a pak jediným dg. měřítkem stavu IM je patologický kmit Q v
příslušných svodech podle lokalizace IM.

NETRANSMURÁLNÍ IM (non-Q-infarkt, subendokardiální IM)

Tento typ nepostihuje celou stěnu srdeční, ale nekróza se vyvíjí jen v oblasti subendokardu,
což nevede ke vzniku patologického kmitu Q. Bývá častý v přední a laterální oblasti.

Změny u netransmurálního IM postihují:
-ST úsek s event. depresí
-T vlnu s plochým nebo preterminálně negat. T, popř. již zcela jasným koronárním T.

a) Akutní a subakutní netransmurální IM - nemusí se na EKG od sebe zřetelně odlišovat. Často
na akutní stadium usuzujeme jen podle bolesti na hrudi nebo pozitivitě (vzestupu) enzymů
(myoglobin, CK, AST, ALT). Na EKG je zachovalý kmit R (ten svědčí pro netransmurální lézi)
a hlavní patologickou EKG známkou je symetrické, negativní, koronární T.

ST úsek může být izoelektrický, popř. jeho deprese může svědčit pro akutní stadium.

b) Stav po netransmurálním IM (chronické stadium) - je charakterizován:
-není patologický Q-kmit
-ST úsek je izoelektrický - netransmurální IM nevede k aneurysmatu
-T vlna - její negativita (koronární T) se postupně vrací k normálu a na EKG je nález ploše neg. T,
plochého T nebo je T vlna pozitivní.

V řadě případů se chronické stadium (stp. netransmurálním IM) projeví na EKG nálezem, který
hodnotíme jako normální tvar křivky a prodělaný IM zjišťujeme jen anamnesticky.

Pamatujte si:
1) Podle nálezu patologického kmitu Q dělíme IM na transmurální a netransmurální. Toto dělení
nemá absolutní platnost a také podle pitevních nálezů se nekryjí ve 100% popisy Q-infarktu
s transmurálním a non-Q-infarktu s netransmurálním postižením myokardu. V současné době
se toto dělení opouští, větší pozornost se věnuje přítomnosti elevací ST.

2) Pro akutní transmurální IM svědčí Pardeeho vlna, u netransmurálních IM jen koronární T, popř.
deprese ST.

3) Chronické stadium na EKG nemusí být znatelné, zejména u netransmurálních lézí, kdy může
být normální tvar křivky. Stav po transmurálním IM se na EKG projeví často jen přítomností
patologického kmitu Q (např. Q II, III, aVF svědčí pro st. po diafragmatickém IM, QS V1-3 pro st.po
IM přední stěny, popř. narušený gradient* kmitu R v hrudních svodech svědčí též o prodělaném
IM přední stěny).
*[tzn. že směrem do levého prekordia kmit R nenarůstá, ale naopak se vyskytne QS kmit ve
svodech z levého prekordia, když předtím z pravého prekordia byl registrován kmit R]

4) Elevace ST u stavů po IM svědčí pro suspektní srdeční aneurysma.

Diferenciální diagnóza:
a) perikarditis - elevace ST jsou ve všech svodech, není patologické Q
b) hypertrofie levé komory srdeční a BLRT - elevace ST ve V1-3 a negativní T ve svodech z levého
prekordia (V5-6)
c) hypertrofie septa - patologické Q ve V1-3

Rozdělení podle lokalizace
Dohře si zapamatujte následující schéma, které zcela jasně odvozuje nález svodů s patologickými
změnami podle lokalizace infarktu myokardu:

Přehled hlavních typů infarktů podle lokalizace a přehled svodů s typickým nálezem pro jednotlivé
typy IM:

1

IM přední stěny

V1-V6, popř. I,aVL

2

IM anteroseptální

V1-V4

3

IM anterolaterální

V4-V6

4

IM vysoký laterální

I, aVL

5

IM diafragmatický(spodní)

I, III,aVF

6

IM diafragmatickolaterální

I, III ,AVF, V5-V6

7

IM cirkulární

V1-V6, II, III,aVF

8

IM zadní stěny

V7-V9

9

IM pravé komory

V1, V3R-V6R


RIA - ramus interventricularis anterior, RC - ramus circumflexus, RD - ramus diagonalis,
RM - ramus marginalis, ACD - arteria coronaria dextra

Čísla se vztahují na předchozí tabulku a označují lokalizaci infarktu myokardu při vzniklém uzávěru příslušně artérie.

INFARKT MYOKARDU PŘEDNÍ STĚNY

Vzniká při proximálním uzávěru ramus interventricularis anterior, příp. kmene levé věnčité tepny.
Často se vyvíjí postupně - nejprve obraz anteroseptálního a pak anterolaterálního IM.

Hlavní změny jsou ve svodech: V1-6, popř. I a aVL

Signifikantní elevace ST (Pardeeho vlna) je u rozsáhlého IM přední stěny ve všech hrudních svodech.
Zrcadlové deprese jsou event. ve III. svodu.

Subakutní stadium má maximum změn v oblasti ST-T. ST úsek se postupně stává izoelektrický,
T vlna se negativizuje.

Typickou známkou je perzistence patol. Q, nejčastěji jako QS ve V 1-3, popř. je narušený gradient
kmitu R směrem do levého prekordia. Poměrně často přetrvává mírná elevace ST jako známka
pravděpodobného aneurysmatu přední stěny levé komory.T vlna může být jak negativní, tak
plochá nebo i pozitivní. Pokud nejsou změny ve všech hrudních svodech, ale jen ve V1-4,
označujeme IM jako anteroseptální, při změnách ve V4-6 jako anterolaterální. Jako vysoký
laterální IM označujeme infarktové EKG změny, které jsou izolovaně jen ve svodech I a aVL
(v ostatních svodech je norm. nález).

DIAFRAGMATICKÝ IM (zadní, spodní)

Vzniká při uzávěru arteria coronaria dextra nebo ramus circumflexus a. coronaria sinistra, který
někdy dominantně zásobuje část spodní a zadní stěny.

Elevace ST se postupně normalizuje, začíná se negativizovat vlna T, která přechází v typické
koronání T. Přetrvává patol. kmit Q jako projev nekrózy myokardu.

Často jediným projevem stp. diafragmatickém IM je perzistující Q ve svodech II, III, aVF, nebo jen
III a aVF. Perzistující elevace ST může znamenat srdeční aneurysma. T vlna může být pozitivní,
plochá nebo negativní.

Při postiženi r. circumflexus levé věnčitě tepny může dojít k ischémii též laterální části levé komory
a pak jde o diafragmatickolaterální IM s typickým nálezem pat. změn ve svodech II, III, aVF V5 a V6.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 FloydSmops FloydSmops | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 2:34 | Reagovat

weight loss pills at walgreens  <a href=http://www.iktorivil.hundpoolen.se/>kopa iktorivil</a>  doctor who phone wallpaper

2 Augustavelm Augustavelm | E-mail | Web | 16. února 2017 v 3:47 | Reagovat

kirklin clinic internal medicine  <a href=http://ritalinonline.mysites.nl/>ritalin kopen duitsland</a>  cvs pharmacy bakersfield ca

3 JerryKix JerryKix | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 9:20 | Reagovat

prescription shooting glasses reviews  <a href=http://lorcaserin.strikingly.com>buy lorcaserin canada</a>  doctor who tweed jacket

4 ColinKig ColinKig | E-mail | Web | 18. října 2017 v 16:56 | Reagovat

prescription pain killers online  <a href=http://reductil.esforos.com/>http://reductil.esforos.com/</a>  west hawaii community health center

5 Scottplazy Scottplazy | E-mail | Web | 24. října 2017 v 0:05 | Reagovat

contemporary healthcare for women  <a href=http://reductil.footeo.com/>http://reductil.footeo.com/</a>  tablets with 3g or 4g

6 Peterreeld Peterreeld | E-mail | Web | 28. října 2017 v 10:07 | Reagovat

smoky hill family medicine  <a href=http://phendimetrazine.mycindr.com/>http://phendimetrazine.mycindr.com/</a>  green coffee pill reviews

7 Peterreeld Peterreeld | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 20:24 | Reagovat

prescription eye drops for allergy  <a href=https://fastin.zankyou.com/>https://fastin.zankyou.com/</a>  md ipa united healthcare

8 Oliverblirl Oliverblirl | E-mail | Web | 20. února 2018 v 4:36 | Reagovat

sangamon county health department  http://www.contabilium.com/ayuda/take-the-hardwork-out-of-support/  diet pills approved by fda

9 BernardGaino BernardGaino | E-mail | Web | 15. března 2018 v 23:16 | Reagovat

tablets for toddlers with wifi  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  what is a primary care doctor

10 RobertTudge RobertTudge | E-mail | Web | 16. března 2018 v 19:30 | Reagovat

kmart pharmacy phone number  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  methodist healthcare in memphis tn

11 RobertTudge RobertTudge | E-mail | Web | 18. března 2018 v 17:27 | Reagovat

east arkansas family health center  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  nvidia tegra 4 tablets

12 RobertTudge RobertTudge | E-mail | Web | 19. března 2018 v 13:50 | Reagovat

doctor who the eleventh hour full episode  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  st jude heritage healthcare

13 RobertTudge RobertTudge | E-mail | Web | 20. března 2018 v 14:52 | Reagovat

apps for microsoft surface tablet  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  side effects to birth control pills

14 RobertTudge RobertTudge | E-mail | Web | 26. března 2018 v 11:24 | Reagovat

difference between nook tablet and nook color  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  ear nose and throat doctor new orleans

15 Elliottboick Elliottboick | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:54 | Reagovat

free apps for a tablet  http://www.bricksite.com/contrave  what is traditional medicine

16 Elliottboick Elliottboick | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 17:52 | Reagovat

health effects of drugs  http://adipex.uniterre.com/  cialis online with prescription

17 Elliottboick Elliottboick | E-mail | Web | 1. května 2018 v 23:55 | Reagovat

buy viagra cheap online  http://zolpidem.xooit.be/index.php  sure jell drug test

18 Elliottboick Elliottboick | E-mail | Web | 11. května 2018 v 5:56 | Reagovat

best home healthcare agencies  http://www.bricksite.com/contrave  can you buy viagra over the counter in usa

19 Stephennig Stephennig | E-mail | 9. září 2018 v 11:23 | Reagovat

identifying pills by imprint  http://stilnox.forum-prive.com/  medicine for stomach aches

20 Stephennig Stephennig | E-mail | 9. září 2018 v 13:32 | Reagovat

morning after pill pregnancy  http://fastin.launchrock.com  rug doctor carpet cleaner

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama