ŽIJ TAK ABYS MOHL NA KONCI ŽIVOTA ŘÍCT, ŽIL JSEM

Dějiny Medicíny

19. června 2007 v 19:47
Historie léčby nemocí a zranění je stará jako lidstvo samo. Každé lidské společenství mělo svého léčitele nebo šamana, tj. osoby se znalostmi účinků rostlin, zvířecích tkání a minerálů na lidský organismus. Věděli rovněž mnoho o způsobech, jak ovlivnit lidskou psychiku, aby nemocného přesvědčili, že se má uzdravit. V raných dobách k sobě měla magie, medicína a náboženství velmi blízko. Dochovali se např: hliněné sošky lidských postav stížených určitou nemocí ( rakovinou prsu, kožními vředy, křečovými žilami apod.) Nemocní pevně věřili, že se vyléčí, umístí-li takovou sošku na posvátné místo a budou si přát uzdravení. Zdaleka však nešlo jen o pověry a magii, ale o znalosti, jež se hromadily po celé generace. Byly drženy v tajnosti a dědily se z otce na syna nebo na jiného šamanova pokračovatele.
Léčitelé měli také chirurgické dovednosti. Uměli rovnat zlomené kosti, šít rány pomocí rostlinných či živočišných vláken nebo kusadel mravenců. Prováděli trepanace ( navrtání malého otvoru do lebky), čímž se jim podařilo vypustit mnoho subdurálních krevních výronů, které utlačovaly mozek. Podle nálezů na lebkách Inků žil velký počet pacientů po trepanaci ještě mnoho let.
MEDICÍNA VE STARÉM EGYPTĚ
Významným zdrojem informací o medicíně ve starém Egyptě je Ebersův papyrus, nazvaný podle německého egyptologa George M. Eberse ( 1837-1898), který jej přeložil. Pochází z roku 1550 př.n. l. Detailně popisuje různé nádory, parazitární onemocnění, úplavici, poranění lebky, zlomeniny kostía důsledky chronické infekce pro lidský organismus. Při balzamaci mumií byly odstraňovány vnitřní orgány. Egypťané měli proto poměrně dobré znalosti anatomie včetně vědomostí o patologických změnách na orgánech.
ANTICKÁ MEDICÍNA
Starořecká medicína byla směsí magie, pověr a náboženství. Původ nemocí byl důsledkem nepřízně bohů nebo působení zlých duchů. Otcem medicíny byl bůh Apollon. Své božské schopnosti předal bohu Asklépiovi a jeho dcerám ( Panacea,Hygieia atd.) Nemocní měli trávit čas v zahradách chrámů zasvěcených Asklépiovi, modlit se k němu, v noci přespávat přímo v chrámu a čekat na vizi, jež přijde ve snu. Zlom přinesl do antické medicíny starořecký lékař Hippokrates, který se narodil na ostrově Kós. Se svými stoupenci vytvořil hippokratovskou lékařskou školu. Poznatky, jež hippokratovci nashromáždili, jsou obsaženy v Corpus hippocraticum, jenž je souborem spisů zásadního významu. Obsahuje 70 děl pojednávajících o nejrůznějších medicínských tématech a ovlivňoval medicínu po následujících 2000 let. Hippokrates učil, že výkon lékařské praxe má být provozován na základě soucitu s nemocným, a ne pro osobní obohacení. Od opravdového lékaře požadoval důvěryhodnost, diskrétnost, umírněnost, serióznost a usilovnou práci. Diagnóza musela být stanovena pouze na základě pečlivého pozorování všech příznaků nemoci. Během průběhu a léčby nemoci byl lékař povinen provádět pečlivý záznam pozorovaných skutečností, aby medicínská věda dokázala lépe pochopit skutečnou povahu nemoci a bylo možné jistěji stanovit její prognózu ( tzn: jak to s nemocným dopadne). Zdůrazňoval, že příčiny nemocí jsou přirozeného nikoliv božského původu tj. nevhodná strava, nedostatečná hygiena, nepříznivé klima a rizika spojená s výkonem určitých profesí. Léčba měla být účelná a jednoduchá - a především- nesměla v žádném případě ublížit nemocnému. Chirurgické zákroky byly na místě jen tehdy, pokud znamenaly účinnou léčbu.
Lékaři byli povinni se řídit HIPPOKRATOVOU PŘÍSAHOU, tj. etickým kodexem lékařské profese obsahujícím morální zásady výkonu lékařské praxe. Podle nich se lékaři řídí dodnes.
ARABSKÁ MEDICÍNA
Arabové se zajímali o chemii a podařilo se jim vynalézt nebo zdokonalit některá léčiva. Arabský lékař Rhazes komentoval práce starých autorů a na základě vlastních pozorování v nich opravoval některé chyby.
STŘEDOVĚKÁ MEDICÍNA
Protože křesťanská nauka zdůrazňovala prvořadost péče o duši a na tělo pohlížela jako na dočasnou, a proto nedůležitou schránku duše, byl rozvoj vědecké medicíny zanedbáván. Charitativní řády však založily po Evropě mnoho výborných nemocnic, např: johanité vybudovali nemocnice v Londýně ( Saint Bartholomew¨s Hospital), na ostrově Rhodos a v Jeruzalémě. K rozvoji medicíny přispěly překlady z arabštiny. V období renesance pak došlo k rychlému rozvoji vědy a umění, včetně lékařství. Leonardo Da Vinci ( 1452-1519) prováděl pitvy lidských těl a sám nakreslil několik set vynikajících anatomických schémat. Švýcarský lékař a chemik Paracelsus ( 1493-1541) odmítal starověkou teorii o čtyřech tekutinách a zdůrazńoval význam chemických látek pro léčbu nemocí. Je nutné podotknout, že přes veškerý pokrok v poznání neměli lékaři téměř žádné nové možnosti v léčbě nemocných, a to až do začátku 20. století.
Vesalius a italský anatom Gabriello Falopio ( 1523-1562) dali anatomii vědecké základy. Sanctorius z Padovy ( 1561-1636) vynalezl klinický teplpměr a provedl mnoho důležitých fyziologických výzkumů ( fyziologie je věda o pochodech probíhajících v živém těle).
17. STOLETÍ
K rozvoji vědy a k rozmachu anglického osvícenství přispěli pravděpodobně nejvíce fyzik a matematik Isaac Newton ( 1643-1727) a filozof Francis Bacon ( 1561-1626). Wiliam Harvey ( 1578-1657) objevil a popsal krevní oběh, což byl vědecký počin zcela zásadního významu. Popřel tím Galenovy teorie ( např: že tepnami proudí vzduch) a přispěl k pochopení stavby a funkcí lidského těla. Přibližně ve stejné době sestrojil holandský vynálezce Anton van Leeuwenhoek ( 1632-1723) první mokroskop použitelný ke studiu mikrobů, krevních vlásečnic a buněk. Thomas Sydeham ( 1624-1689), nazývaný též anglický Hippokrates popsal ve svém rozsáhlém díle neobyčejně přesně příznaky a průběh mnoha nemocí.
18. STOLETÍ
Zakladatel patologické anatomie Giovanni Battista Morgagni ( 1682-1771) byl profesorem lékařství na univerzitě v Padově. Nemocné, jež léčil, po smrti také pitval a pitevní nálezy vědecky zkoumal. Zajímaly jej chorobné změny orgánů. Porovnával vzájemně osoby se stejnými nebo obdobnými pitevními nálezy a s příznaky, jimiž se u nich onemocnění projevovala během života. Podařilo se mu tak přiřadit mnohé zevní projevy ( příznaky) nemocí k postižení určitých vnitřních orgánů. Lékaři proto mohli podle příznaků určit, které orgány má nemocnýž zasažené chorobou. Své zkušenosti shrnul do vynikající knihy De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis ( o sídlech a příčinách nemocí z hlediska anatoma). Popisuje v ní známá i méně známá onemocnění spolu s jejich příznaky a s odpovídajícím postižením orgánů, nalezeným při pitvě.
Slavný londýnský chirurg John Hunter ( 1728-1793) se věnoval výzkumu zranění, pohlavních nemocí, zánětu, hnisání a hojení. Byl vynikajícím přírodovědce. Vlastnil zvěřinec a zabýval se srovnávací anatomií. Je zakladatelem chirurgické fyziologie. Hunterův starší bratr Wiliam se významně zasloužil o rozvoj porodnictví. Edward Jenner ( 1749-1823) si povšiml, že že lidé, kteří se starali o skot nakažený vakcinií (... kravskými neštovicemi...), neonemocněli smrtelně nebezpečnou variolou ( černými neštovicemi). Vakcinie připomínala lehce probíhající variolu u člověka. Jenner napodobil přírodu a začal lidem úspěšně vtírat obsah puchýřků do pokožky, kterou poranil jehlou. Toto očkování nazval vakcinace a popsal je v roce 1798 v knize Variolae vaccinae. Chirurg britského královského námořnictva James Lind objevil, že námořníci, kteří pravidelně dostávají citrusovou šťávu, neonemocněli kurdějemi ( závažná krvácivá nemoc způsobená nedostatkem vitaminu C) Poznatek publikoval v roku 1754, admiralita jej však začala využívat až o padesát let později.
CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ MEDICÍNY V 19. STOLETÍ
1819 francouzský lékař René Théophile Hyacinthe 1882 Koch objevil mikroorganismus působící tuberkulózu
Laennec ( 1781-1826) vynalezl stetoskop a ( Mycobacterium tuberculosis)
popsal patologické nálezy při tuberkulóze
1844 americký dentista Horace Wells ( 1815-1848) 1885 francouzský bakteriolog Louis Pasteur ( 1822-1895)
použil jako první oxid dusný ( NO2- rajský vyvinul a úspěšně použil vakcínu proti vzteklině.
plyn) k celkovému znecitlivění ( narkóze)
ve stomatologii.
1846 britský lékař Wiliam Thomas Morton 1894 nizozemský fyziolog Willlem Einthoven ( 1860-1927)
( 1819-1868) použil k narkóze éter sestrojil elektrokardiograf
1847 britský porodník sir James Young Simpson 1895 německý fyzik Wilhelm Conrad Rontgen ( 1845-1923)
( 1811-1870) použil k narkóze chloroform objevil rentgenové záření
1858 německý patolog Rudolf Ludwig Karl Vir- 1896 italský chirurg Scipione Riva-Rocci ( 1863-1937) vynalezl
chow (1821-1902) prokázal, že nemoci jsou sfygmomanometr k měření krevního tlaku.
způsobeny patologickými změnami buněk.
1864 britský chirurg Joseph Lister (1827-1912) 1898 polská fyzička Marie Curie- Sklodowská ( 1867-1934)
odstartoval éru chirurgických operací pro- izolovala radium, britský lékař Ronald Ross (1857-1932)
váděných za aseptických podmínek:použil dokázal, že zárodky malárie přenášejí samičky moskytů.
k tomu sprejování operačního pole fenolem.
1876 německý bakteriolog Robert Koch ( 1843- 1900 rakouský neurolog a psychiatr Sigmund Freud ( 1856-1939)
1910) prokázal, že původem antraxu ( sněti vypracoval metodu psychoanalýzy: vydal knihu Die Traum-
slezinné) je infekční mikroorganismus ( Ba- deutung ( Výklad snů)
cillus anthracis)
19.STOLETÍ
Během 19. století došlo k významnému urychlení vývoje medicíny. Životní podmínky však byly pro většinu obyvatel velmi obtížné. Absence hygieny, nedostatek kvalitní stravy a pitné vody, vyčerpání z namáhavé práce a všudypřítomné nemoci ( především TBC, záškrt, černý kašel, a další) znamenaly nízký průměrný věk obyvatel a vysokou úmrtnost. Pokrok medicíny na tom nemohl nic změnit.
20. STOLETÍ
Ve 20. století došlo k prudkému rozvoji medicíny. V první polovině století byl kladen důraz na hygienická opatření a na zvládnutí a prevenci infekčních onemocnění. Ve druhé polovině pak došlo k rozvoji imunologie, genetiky a k ohromujícímu technologickému rozmachu. Mnohé problémy při tom byly řešeny multidisciplinárně, tj. spoluprací odborníků z mnoha vědních odvětví.
Léčiva. Až do konce 19. století neměli lékaři příliš mnoho léčebných prostředků a léky byly téměř výhradně rostlinného původu. V roce 1910 objevil německý chemik a bakteriolog Paul Ehrlich ( 1854-1915) sůl arzénu, jež zabíjela bakterie syfilidy. Tento lék dosta jméno Salvarsan a stal se prvním z řady CHEMOTERAPETIK. Ve třicátých letech zjistil německý biochemik Gerhard Domagk ( 1895-1964), že červené barvivo Prontosil je účinné proti některým infekcím. Na základě Domagkova objevu pak byly vyvinuty sulfonamidy, jež znamenaly převrat v léčbě infekčních nemocí.
Antibiotika jsou látky produkované některými bakteriemi nebo plísněmi, které zabíjejí jiné bakterie anebo zastavují jejich růst. Prvním antibiotikem byl penicilin. V roce 1928 ho objevil britský bakteriolog sir Alexander Fleming (1881-1955) a roku 1939 jej izolovali australský patolog Howard Walter Florey (1898-1968) a v Británii žijící biochemik německého původu Ernst Boris Chain (1906- 1979).
Americký bakteriolog Selman Abraham Waksman ( 1888-1973) objevil streptomycin. Do současnosti bylo objeveno několik set antibiotik. Vyrábějí se synteticky nebo polosynteticky. Ve 20. století začala medicína stále častěji spolupracovat s dalšími vědními obory, zejména fyzikou. Tato spolupráce přinesla mnoho pozoruhodných plodů.
Endoskopy jsou přístroje, jimiž je možno nahlížet do různých dutin těla. Starší přístroje mívaly dříve pevný kovový tubus, v současné době, po zavedení optických vláken, se častěji používají přístroje s ohebným tubusem, tzv. fibroskopy.
Počítačová tomografie ( CT) umožňuje na rozdíl od klasického rentgenu zobrazení také měkkých tkání ( mozku, jater, atd) Kolem vyšetřované oblasti těla krouží rentgenka a naproti ní je čidlo, které měří množství záření, jež prošlo tělem. Hodnoty zpracovává počítač a ten pak na základě získaných dat sestaví obraz orgánů nacházejících se ve vyšetřované rovině. Vyšetření se opakuje v dalších rovinách. Pomocí dalšího počítačového zpracování lze získat trojrozměrný obraz vyšetřované oblasti.
Magnetická rezonance ( MRI). Přístroj vytváří pomocí cívky silné magnetické pole, které způsobí, že se atomy tkáně chovají jako drobné magnety a v měnícím se magnetickém poli atomy uvolní vlastní radiové vlny, jež pak zaznamenávají měřiče. Zpracování a vyhodnocení dat je analogické způsobu uvedenému u CT.
Sonografie se používá k vyšetření ultrazvukových vln, jež se odrážejí od různých povrchů a dutin v měkkých tkáních. Po počítačovém zpracování se objeví obrysy orgánu na obrazovce. Je možné možné vyšetřovat i pohybující se orgány ( např: srdce, plod v těle matky)
Rozvoj anestezie a přístrojového dýchání spolu s detailními fyziologickými poznatky o dýchání a krevním oběhu spolu s konstrukcí moderních přístrojů dovolily nebývalý rozmach chirurgických oborů.
Pokroky v imunologii umožnily rozvoj transplantační chirurgie ( transplantace srdce, plic, ledvin, jater, apod) Konstrukce přístroje pro mimotění oběh, který dokáže dočasně nahradit funkci srdce a plic, dovolila provádět rozsáhlé operace na srdci.
OBJEV INZULINU
Kanadští lékaři sir Frederic Banting ( 1891-1941) a Charles Best ( 1899-1978) demonstrovali v roce 1921, že nedostatek výtažku ze slinivky břišní ( dnes známého jako inzulin) vyvolává u psů diabetes melitus ( cukrovku). Izolace a vyčištění inzulinu pro léčemné účely zachránilo životy bezpočtu lidí.
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Patří k ní bohatá škála přírodních léků. Vyrábějí se z rostlin ( několika tisíc druhů - např: ženšen), zživočišných ( tygří kosti, medvědí žluč, hadí jed) a minerálních látek. Jde často o složité směsi. Samostatně použité složky přitom nemusejí mít žádné účinky. Při akupunktuře se používá jehel zaváděných do akupunkturních bodů ležících na pomyslných drahách na povrchu těla. Dráhami proudí životní síla čchi, jejíž nerovnováha působí nemoci. K obnovení rovnováhy má přispět léčba, např: akupunktura, jíž lze navodit mj, místní znecitlivění, potlačit bolesti atd.
Požehování ( moxibusce) vychází ze stejné teorie. Na akupunkturní body se umístí kužele ze suchého pelyňku a zapálí. Efekt je vyvolán místním, do hloubky působícím teplem.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Jaký máte vztah k medicíně???

velmi dobrý 60.3% (47)
dobrý 10.3% (8)
celkem dodrý 9% (7)
špatný 11.5% (9)
žádný 9% (7)

Komentáře

1 AnnaNewton AnnaNewton | 10. listopadu 2010 v 16:37 | Reagovat

Moc hezký článek :)

2 kae11 kae11 | 13. listopadu 2010 v 11:46 | Reagovat

mas hezky blog moc me pomohl pri zpracovavani projektu:D

3 bonny3 bonny3 | 19. listopadu 2010 v 18:43 | Reagovat

krásný blog i článek . Moc mi pomohl :-)

4 Klárka Klárka | 21. ledna 2011 v 8:30 | Reagovat

díky moc za tento článek, moc moc mi pomohl :)))

5 XXX XXX | 27. ledna 2011 v 12:53 | Reagovat

hrozě moc chyb! bože opravto! Se to nedá ani číst?
..., že že lidé, kteří...
mokroskop
a ještě jich tam je... x(

6 kikina kikina | 30. ledna 2011 v 9:52 | Reagovat

dík pomohlo mi to při přípravě

7 Tomas Tomas | E-mail | 31. ledna 2011 v 20:44 | Reagovat

Moc pěkný

8 k2 k2 | 3. dubna 2011 v 10:27 | Reagovat

Diky moc dělám olympiádu z dějin lékařství a tento článek my opravdu pomohl

9 kristina kristina | 3. dubna 2011 v 19:03 | Reagovat

taky bych ti moc chtěla poděkovat, zítra se chystám na krajské kolo a jsem z toho nešťastná..díky:)

10 Musilová Musilová | 30. října 2011 v 14:52 | Reagovat

Ahoj nic ve zlém , ale ten článek máš celkem blbě , páč máš napsané ty objevitele věčinou špatně napsané v těch století a vím to tak , že jsem učitelka a můj student to cele okopíroval a měl za 4 , takže to není dobrý článek , ale naopak špatný. A HORZNÉ CHYBY

11 Mcdowell21Charlotte Mcdowell21Charlotte | E-mail | Web | 19. března 2012 v 5:50 | Reagovat

Buildings are expensive and not every person is able to buy it. Nevertheless, <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> are created to aid people in such situations.

12 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 4. února 2015 v 15:07 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s druhým největším internetovým knihkupectvím Megaknihy.cz. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte název Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama